نصب و راه اندازی پستهای برق هوایی و زمینی

ساخت تابلوهای برق صنعتی و تابلوهای UPS

اجرای خطوط فشار قوی ،سکسیونر ،دژنگتور و …

طراحی و اجرای چاه ارت وپروژه های برق رسانی

طراحی و اجرای تابلوهای بانک خازنی هوشمند

مشاوره و نظارت بر پروژه های برق صنعتی